Advertisment

Ramazan woh mahina hai

Al-Quran: Ramazan woh mahina hai jismey Quran Nazil kia gaya, jo tamaam logo ke lye hidayat hai aur ismain Hidayat aur Huq Baatil main imtiaz kerney waley waazih dalael hain, lihaza tum main se jo shaks is mahiney ko paaley to isper laazim hai ke pura mahina Rozey rakhey, han ager koi bimaar ho ya safar per ho to doosrey dino se ginti puri ker sakta hai, Allah tumharey saath Narmi ka bertao chahta hai, Sakhti ka nahi..?
(Surah Al-Baqara, V# 185)

Advertisment


0.0772619247437