Advertisment

Loag us waqat tak hamasha

"Loag us waqat tak hamasha bhalaee main rahain gay jab tak Roza kholnay main jaldi karain gay."

Hadees Shareef,
Sahi Bukhari, H # 1957
&
Sahi Muslim, H # 1098

Advertisment


0.0969879627228