Advertisment

Salam kerna Sunnat

Salam kerna Sunnat aur Salam ka Jawab foran dena wajib hai, bila uzar taakheer Gunah hai.
(Bahar-e-Shariat, pg607)

Advertisment


0.0583779811859