Advertisment

QURAN Amal ki kitab thi

QURAN
Amal ki kitab thi

Dua ki kitab bana diya

Zindagi ki kitab thi

Qabron ki kitab banadiya

Samajhne ki kitab thi

Parhne ki banadiya

Zindon ka dastoor thi

Murdon ka manshoor banadiya

Inqilab ki kitab thi

Sawab ki kitab banadiya

Jo Ilm ki kitab thi

La ilmon k hath de diya

Taskheer-e-kaina’at ka durs dene aae thi

Madarson ki nazar ker diya

Murda qaumon ko zinda karne aae thi

Murdon ke bakshwane per laga dya

AE MUSLMANO YE
TUM NE KYA KYA.

Advertisment


0.0601530075073