Advertisment

Main TumhAre DARWAZE

Main TumhAre DARWAZE PAr KhArA Hon

DArwAzA KhoLo?

|””””””| ArAy
| ,| IdhAr
|______| NAhi

.+””+””+.
“. .” IdhAr
” + ”

Advertisment


0.0644550323486