Advertisment

milne ki ksm kh k bhi

milne ki k?s?m kh? k bhi m?in ne::

:T?jhe h?r r?h m?in dh?nd? b?h?t h?i:

::Ye ?nkh?in ?ur kiy? dekh?in kisi k?::

:In ?nkh?n ne t?jhe dekh? b?h?t h?i:

::N?j?ne Q b?ch? r?khe h?in ?ns?o::

:?bhi sh?y?d m?jhe r?n? b?h?t h?i:

::T?jhe m?loom t? h?g? mere h?md?m::

:T?jh?y ek sh?khs ne ch?h? b?h?t h?i

Advertisment


0.0793471336365