Advertisment

Nazar rekh

pewista rah shejer sa umeed e bahar rakh
bari ki shadi ho cuki ha choti per nazar rekh

Advertisment


0.1062541008