Advertisment

Each nyt I go 2 sleep

“Each nyt I go 2 sleep,I die. Next day I wake up,I’m reborn.”
-M.K.Gandhi

“Each nyt I go 2 sleep,I’m reborn. Next day I wake up,I’m dead again.”
-A student ;-)

Advertisment


0.0566427707672