Advertisment

Why girls cry on wedding day

KhUdA "kArE
hAr "Din" Aap
ki "KUshyAn
PEtrOl k "rAtE
ki "tArha
Bharti "RAhEn..

*****

Aur "GhAmOn
ki "SUpply
Bijli "ki
TArhA "BAnd "RAhE ;->

*"Aamen"*

Advertisment


0.103652000427